bonnie_sparker: (Default)
[personal profile] bonnie_sparker
не хотіла я вам, канєшно, розказувать про цей кричущих фак(т) з моєї біографії. но, хто предупреждьон, той вооружон.
щас у мене проходять напружені дні напруженої розумової діяльності. шоб підкормить свій мозок харашо себе вести і не бикувать, надо їсти вкусняшки. і так вчора захотіла медовика. но пекти самій, хто його буде їсти і тільки кухню уработаю стало ліньки. купила я в магазі 300 гр. бля, як від нього болить живіт. і такий він якийсь бездушний цей магазінний медовик. в конфєтах і то більше душі. короче, всігда знала, шо їда магазінного приготовлєнія - повний відстій. ну, всьо, тепер і ви знаєте :D
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

bonnie_sparker: (Default)
bonnie_sparker

June 2014

M T W T F S S
       1
2 3 4567 8
910 11 12 1314 15
16 171819202122
23242526272829
30      

Expand Cut Tags

No cut tags