bonnie_sparker: (Default)
[personal profile] bonnie_sparker
коли на свіданіє приглашає мужчина, а за півчаса до його початку сообщає, шо свіданія не буде, бо він задержується на роботі, є два виходи із ситуації. змить грім з ліца, задерти ноги і дивиться в пічалі серіали. а можна грім не змивать, а піти веселиться з другими людьми.

но щас не об етом. коли мужчина, який пригласив, скасовує свіданіє, женщіна починає багато думать. думає, думає. чого ж воно так получилось. конєчно, аби я мислила, як взросла дама, я б прийняла варіант, шо у нього неожиданно дійствітєльно появилась робота. у 8 вечора. ага, да. но якось подозрітєльно. поєтому починаєш думать, на кого ж він тебе міг промінять за півчаса до свіданія. а от скажіть, зачєм женіщіні шось думать і якось виправдовувать чи засуджувать мужчину? ми же взрослі люди (хотя раньше я не так казала). і всьо таки я схильна думати, шо для принцеси мужчина должен буть суперменом і переносить гробану роботу на інший день. бо зачєм столько мічтать і не розмінюваться на шо попало?.. і терпіть маску, яка дуже щіпає ліцо, 15 хвилин.


пі. ес. якщо він колись знайте цей запис, він мене уб"є.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

bonnie_sparker: (Default)
bonnie_sparker

June 2014

M T W T F S S
       1
2 3 4567 8
910 11 12 1314 15
16 171819202122
23242526272829
30      

Expand Cut Tags

No cut tags